ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ

ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ